Rekrutacja cykliczna: od 5 lutego 2021 r.
Kontakt: 695 639 361

Kryteria rekrutacji dzieci do OWP:

  • dziecko niepełnosprawne/z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego +5 pkt (weryfikacja na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego);
  • dziecko w wieku 3–6 lat +5 pkt (weryfikacja na podstawie oświadczenia o wieku dziecka);
  • dziecko, którego obydwoje rodzice pracują +1 pkt (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalność gospodarczej);
  • dziecko, którego rodzeństwo jest niepełnosprawne +1 pkt (aby ułatwić rodzinie opiekę, weryfikacja na podstawie oświadczenia potwierdzającego niepełnosprawność rodzeństwa kandydata do przedszkola);
  • dziecko, którego jedno z rodziców samotnie je wychowuje +1 pkt (aby umożliwić rodzicowi podjęcie pracy, weryfikacja na podstawie oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem).

Kryteria rekrutacji dla dzieci na zajęcia dodatkowe (jedno dziecko może wziąć udział w więcej niż w jednym rodzaju zajęć):

  • dziecko niepełnosprawne +5 pkt;
  • dziecko z rodziny o niskich dochodach +1 pkt (miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528,00 zł, weryfikacja na podstawie oświadczenia).

Kryteria rekrutacji na zajęcia specjalistyczne logopedyczne:

  • wskazanie do objęcia zajęciami specjalistycznymi logopedycznymi po przeprowadzonej diagnozie;
  • dziecko niepełnosprawne +5 pkt.

W celu rozpoczęcia udziału osoby w projekcie niezbędne jest podanie przez nią danych osobowych w zakresie wyznaczonym dokumentami programowymi. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. Kandydat zakwalifikowany do udziału w projekcie staje się Uczestnikiem Projektu z chwilą rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie, pod warunkiem podania niezbędnych danych i dostarczenia dokumentów – w tym dniu jest zobowiązany złożyć kompletnie wypełnioną i podpisaną niezbędną dokumentację: deklarację uczestnictwa i oświadczenia.

Nabór nauczycieli do projektu odbył się w grudniu 2020 r.

Forma wsparcia dla nauczycieli zatrudnionych w OWP prowadzonym przez Strzyżowskie Forum Gospodarcze w StrzyżowieKryteria rekrutacji dla nauczycieli;
sposób przyznawania punktacji
Szkolenia z zakresu:
– wykorzystania w pracy z dziećmi przedszkolnymi narzędzi TIK,
– obsługi i wykorzystania tablicy interaktywnej,

Szkolenia kompetencyjne z zakresu pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym:
– „Mediacje i rozwiązywanie konfliktów”,
– „Rozwijanie potencjału przedszkolaka”,
– „Motywacja źródłem sukcesu przedszkolaka w szkole”.  
– wyniki rozmowy kwalifikacyjnej z dyrektorem OWP
(ocena poziomu motywacji do podniesienia kompetencji w skali 0–10);
– wyrażenie woli uczestnictwa
w szkoleniu podnoszącym kompetencje (+1 pkt)