Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w OWP poprzez utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w nowo utworzonym OWP, jego kompleksowe wyposażenie, zwiększenie szans edukacyjnych dzieci poprzez realizację dodatkowych zajęć podnoszących jakość edukacji przedszkolnej rozwijającej uzdolnienia, zajęć specjalistycznych wyrównujących stwierdzone deficyty, zwiększenie kompetencji kadry pedagogicznej zatrudnionej w OWP do 30.11.2021 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 929 847,78 zł

W ramach projektu realizowane będą zadania wymienione poniżej.

a. Utworzenie przedszkola (V 2020–XI 2020).
W ramach zadania zaplanowano: 
– adaptację pomieszczeń polegającą na przeprowadzeniu prac adaptacyjnych w postaci dostosowania pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością, szatni, korytarza, gabinetu dyrektora, pomieszczenia gospodarczego zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania;
– wyposażenie przedszkola w niezbędne urządzenia i przedmioty dla 75 dzieci oraz sprzęt do prawidłowego funkcjonowania OWP, w tym wyposażenie pomieszczeń przedszkola. 

b. Funkcjonowanie przedszkola (XII 2020–XI 2021).
Przedszkole będzie funkcjonowało na podstawie Regulaminu spełniającego wszystkie założenia Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w tym w zakresie wieku dzieci, czasu pracy personelu, długości pobytu dziecka i w zakresie udzielanych dodatkowych świadczeń w ramach jego funkcjonowania. W projekcie zaplanowano utworzenie OWP dla 3 grup dzieci, gdzie każda z grup nie będzie liczyć więcej niż 25 dzieci. Dzieci zostaną podzielone wg wieku (25 dzieci: 3–4-latki, 25 dzieci: 3–4-latki, 25 dzieci: 5–6 lat; dzieci w wieku 2,5 lat zostaną przyjęte do przedszkola w przypadku wolnych miejsc). Sale będą przystosowane do prowadzenia zajęć w planowanym zakresie zgodnie z podstawą programową. W celu zapewnienia optymalnej opieki dla dzieci OWP w ramach projektu będzie funkcjonować w okresie: 01.12.2020 r. do 30.11.2021 r. od poniedziałku do piątku w godz. 6.30–16.30 (z 2tygodniową przerwą w sierpniu 2021 r. związaną z przerwą urlopową oraz z przerwą na odświeżenie przedszkola przed kolejnym rokiem szkolnym). Dzienny wymiar godzin zajęć: 10 godzin. Dostęp do opieki nad dziećmi w ramach funkcjonowania przedszkola odbędzie się z zachowaniem równości szans dla kobiet i mężczyzn oraz dla osób niepełnosprawnych.
Na etapie tworzenia OWP zostanie zatrudniony wymagany personel tj. 4 nauczycieli oraz 3 pomoce nauczyciela, z uwzględnieniem wymagań dotyczących personelu przedszkola określonych w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Organizacją pracy OWP, w tym kadry projektu zaangażowanej w opiekę nad dziećmi, będzie zajmował się dyrektor.

c. Realizacja dodatkowych zajęć dla dzieci w nowo utworzonym OWP (IX 2020–VIII 2021).
W  celu objęcia zajęciami specjalistycznymi dzieci, które potrzebują tej formy wsparcia, zostanie przeprowadzona diagnoza dla wszystkich 75 dzieci przez specjalistę z logopedii (30 min/os.) Na podstawie diagnozy dzieci zostaną przypisane na zajęcia indywidualne. SFG zakłada objęcie wsparciem zajęciami logopedycznymi 18 dzieci (24 godz./os.). Jeśli wg diagnozy więcej dzieci zostanie skierowanych na zajęcia specjalistyczne, łączna pula godzin 432 zostanie rozdysponowana wg wskazań dla poszczególnych dzieci. Projekt zakłada również realizację dodatkowych zajęć podnoszących jakość edukacji przedszkolnej, rozwijającej uzdolnienia
w zakresie nauki j. angielskiego (zajęcia grupowe śr. 4 godz./mies. x 6 grup liczących średnio 10 dzieci) oraz zajęcia muzyczno-ruchowe (zajęcia grupowe śr. 4 godz./mies. x 6 grup liczących średnio 10 dzieci). W przypadku większego zainteresowania ww. wsparciem zakłada się uczestnictwo większej liczby dzieci w zajęciach dodatkowych. Dodatkowe zajęcia w OWP będą realizowane poza czasem realizacji programu nauczania (bezpłatnej nauki, wychowania i opieki). Wszystkie zajęcia będą realizowane w oparciu o równość szans, będą dostępne dla wszystkich osób bez względu na płeć czy niepełnosprawność.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w projekcie przewiduje się pobieranie symbolicznych opłat od rodziców dzieci uczęszczających do OWP. Wkład własny finansowy do projektu zostanie wniesiony przez rodziców dzieci uczęszczających do OWP w postaci stałej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, w tym za wyżywienie, w wysokości 126,00 zł brutto/mies. Koszty związane z realizacją form wsparcia współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.